Skip to main content

Letectví a procesy certifikace

Letecký průmysl vyžaduje vysokou úroveň bezpečnosti provozu letadel, která je nezbytná k tomu, aby leteckým provozem nebyli ohroženi jak nezúčastnění lidé a jejich majetek, tak cestující a zaměstnanci pracující v leteckém průmyslu.

Způsobem, kterým letecký průmysl a jeho regulační subjekty zajištují vysokou roveň bezpečnosti, spočívá v definování požadavků, které musí letadla a jejich komponenty splňovat. V případě letadel se tyto požadavky označují jako letová způsobilost. Letovou způsobilosti se rozumí takový stav letadla, motoru, vrtule nebo ostatních výrobků letadlové techniky, který zajišťuje, že úroveň bezpečnosti při jejich použití v leteckém provozu v předpokládaných provozních podmínkách nebude nižší než ta, která je dána použitelnými požadavky předpisů letové způsobilosti. Požadavky na letovou způsobilost jsou definovány v příloze 2 Základní nařízení EU č. 2018/1139.

Výrobce letadla nebo jeho komponentů musí před sériovou výrobou prokázat, že jsou splněny požadavky předpisů letové způsobilosti. Tento proces se nazývá typová certifikace. V závislosti na složitosti výrobku může certifikační proces trvat i několik roků a zahrnuje řadu náročných a nákladných testů, jako jsou pevností, únavové a letové zkoušky V případě prokázání všech požadavků stanovených certifikační předpisovou základnou pro danou kategorii letadel získá výrobek, kterým může být letadlo, motor nebo vrtule typový certifikát (TC), který vydává Evropská agentura pro bezpečnost  letectví (EASA).  Procesy a požadavky, které musí být k tomu splněny, pak definuje Část 21, která je přílohou Nařízení Komise (EU) č. 748/2012.

Samotný typový certifikát nedokáže zajistit bezpečný provoz, protože v průběhu provozu se mohou objevovat skryté nedostatky v návrhu již vytvořeného letadla /výrobku. Aby byl zajištěn bezpečný provoz, musí bezpečnost výrobků garantovat schválené (certifikované) organizace, které nesou odpovědnost za bezpečný provoz výrobků letadlových části a zařízení a provádí požadované prvky letové způsobilosti. Klíčovou organizací je organizace oprávněná k projektování (DOA), která je certifikována Evropskou agenturou pro bezpečnost v letectví. Projekční organizace spolupracuje s organizaci oprávněnou k výrobě (POA), která musí zajistit, aby jí vyráběné výrobky byly ve shodě se schváleným typovým návrhem. Výrobní organizaci certifikuje příslušný národní úřad pro civilní letectví.

...zobrazit více

Výrobou se však letadlo teprve dostává do provozu, ve kterém musí být udržováno tak, aby jeho bezpečnost byla stále stejná, jako když bylo vyrobeno. O to se musí postarat organizace schválena k údržbě (MOA), kterou certifikuje národní úřad pro civilní letectví. Procesy údržby a program údržby pomáhá definovat organizace oprávněná k Řízení zachování letové způsobilosti (CAMO), kterou také certifikuje národní úřad pro civilní letectví.

Kromě hlavních výrobců letadel v letectví působí řada společnosti, které se zaměřují na úpravy existujících letadel podle potřeb zákazníků. Tyto úpravy podléhají taktéž certifikačním požadavkům a realizuji se jako doplňkové typové certifikáty STC. Bezpečnost upravených letadel pak rovněž garantují příslušně oprávnění DOA.

Aby zmíněné organizace fungovaly efektivně a správně plnily stanovené požadavky, musí mít výše uvedené organizace vytvořené vnitřní systémy řízení, které zajišťují správné rozdělení odpovědností za prováděné procesy. Tyto systémy řízení vycházejí z norem zajištění jakosti řady ISO 9000, které jsou doplněné o specifika leteckého průmyslu, ve kterém je kladen vysoký důraz na bezpečnost a shodu s požadavky předpisů. Jde například o normy řady EN 9100, které detailněji řeší správné fungování dodavatelského řetězce. Tyto normy usnadňují vzájemnou spolupráci různých společností. Aby v organizacích byly vyváženy obchodní zájmy a bezpečnost, musí organizace podnikající v letectví zavádět a udržovat systémy řízení bezpečnosti (SMS). Dále v letectví vznikají další specializované programy jako například National Aerospace and Defence Contractors Accreditation Program NADCAP, které zefektivňují vzájemnou spolupráci podporou jednotných standardů pro daná průmyslová odvětví, jenž umožnují spojení společností z oblasti letectví a kosmonautiky. Cílem je zajištění jednotné kvality v rámci celého oboru a efektivní realizaci speciálních výrobních postupů jako je třeba 3D tisk.

Certifikace organizací, výrobků a systémů se v letectví netýká jen letadel a společností, které vyrábějí, ale také všech dalších článků v řetězci letecké dopravy jako jsou letiště, služby řízení letového provozu, personálu s cílem zajistit dodržování vysokých standardů, které umožnují realizovat bezpečný letecký provoz.

Zde jsou uvedeny základní pojmy z oblasti certifikace letectví se stručným vysvětlením:

Osvědčení o letové způsobilosti – osvědčení vydané regulačním orgánem, jako je FAA nebo EASA, které potvrzuje, že letadlo je bezpečné k letu.

Typový certifikát – osvědčení vydané regulační agenturou, které označuje, že konstrukce letadla splňuje určité bezpečnostní a výkonnostní normy.

Výrobní osvědčení – osvědčení vydané regulačním orgánem, které potvrzuje, že výrobce letadel je schopen vyrábět letadla, která trvale splňují bezpečnostní a výkonnostní normy.

Management kvality – je to certifikát, který potvrzuje, že letecká společnost má vytvořený a účinný systém managementu kvality. Mezi nejznámější certifikáty kvality v letectví patří AS9100 a ISO 9001.

NADCAP – Toto osvědčení se týká oblasti speciálních procesů, které jsou používány v letectví. Potvrzuje, že organizace splňuje přísné požadavky pro tyto procesy, které jsou specifikovány v rámci programu NADCAP.

Doplňkové typové osvědčení (STC) – osvědčení vydané regulačním úřadem, které schvaluje modifikaci stávající konstrukce letadla.

Údržba, opravy a generální opravy (MRO) – organizace, která poskytuje služby údržby a oprav letadel a leteckých komponentů.

Schválená organizace pro údržbu (AMO) – Organizace, která je oprávněna regulačním orgánem poskytovat služby údržby letadel a leteckých letadlových celků.

Systém řízení bezpečnosti (SMS) – Systém zavedený leteckou organizací k řízení a sledování bezpečnostních rizik a nebezpečí v jejím provozu.

Certifikační specifikace –Standardní prostředek k prokázání souladu výrobků nebo částí se základními požadavky nařízení (EU) 2018/1139.

Zachování letové způsobilosti – Veškeré postupy, které zajišťují, že kdykoliv během provozní životnosti letadlo vyhovuje platným požadavkům letové způsobilosti a je ve stavu, který umožňuje bezpečný provoz.

Údržba – Kterákoliv z níže uvedených činností nebo jejich kombinace: generální oprava, oprava, prohlídka, výměna, modifikace nebo odstranění závady na letadle nebo letadlovém celku, s výjimkou předletové prohlídky.

zobrazit méně...

Legislativa

Regulace letectví spadá mezi exkluzivní kompetence EU a je pokryta Základní nařízení EU 2018/1139 ,které stanovuje společná pravidla v oblasti civilního letectví, zřizuje Evropskou agenturu pro bezpečnost letectví (EASA).

Oblast počáteční letové způsobilosti, která zahrnuje proces typové certifikace, osvědčování organizací oprávněných k projektování a organizací oprávněných k výrobě  je pokryta Nařízením Komise (EU) č. 748/2012 ze dne 3. srpna 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro certifikaci letové způsobilosti letadel a souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení a certifikaci ochrany životního prostředí, jakož i pro certifikaci projekčních a výrobních organizací v aktuálním změní.

Oblast pokračující letové způsobilosti (CAW) představuje  řízené prostředí pro údržbu a opravy, prodlužování letové způsobilosti, Příkazy k zachování letové způsobilosti je pokryta Nařízením Komise (EU) č. 1321/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů v aktuálním změní.

Legislativa se člení do jednotlivých regulačních skupin

Konzultační a poradenské společnosti

Poradenské společnosti provádějí analýzu povinností a implementaci na základě potřeb firmy, pomáhají s nastavením plánu, realizací a dokumentací kompletního procesu managementu rizik, poskytují poradenství v oblasti managementu kvality, právních konzultací a auditní činnosti. Pořádají vzdělávací akce a publikují novinky pro odbornou veřejnost.

Při výběru konzultačních společností je dobré řídit se následujícími kritérii:

Zhodnoťte zkušenosti a odborné znalosti společnosti v oblasti poradenství:

Ujistěte se, že poradenská společnost má prokazatelné zkušenosti s pomocí podobným podnikům, jako je ten váš, kteří úspěšně prošli procesem certifikace. Hledejte společnosti, které mají tým zkušených konzultantů s hlubokými znalostmi předpisů a nejnovějších pokynů.

Zkontrolujte akreditaci a certifikace společnosti:

Ujistěte se, že poradenská společnost je akreditována příslušnými orgány. Akreditace prokazuje, že společnost splňuje nejvyšší standardy kvality a kompetence v oblasti poradenství.

Zhodnoťte komunikační schopnosti a dovednosti společnosti v oblasti řízení projektů:

Efektivní komunikace je pro úspěšný proces certifikace klíčová. Vyberte si poradenskou společnost, která dokáže srozumitelně vysvětlit složité regulační požadavky a poskytovat pravidelné aktualizace o průběhu vašeho certifikačního projektu.

Seznamte se s cenovou a fakturační strukturou společnosti:

Získejte jasnou představu o poplatcích a struktuře účtování poradenské společnosti. Ujistěte se, že poplatky jsou transparentní a odpovídají vašemu rozpočtu. Některé společnosti mohou nabízet balíčky s pevnou cenou, zatímco jiné mohou účtovat poplatky za projekt nebo za hodinu.

Projděte si případové studie a reference společnosti:

Požádejte poradenskou společnost o případové studie a reference od předchozích klientů. Získáte tak přehled o metodice jejich práce a výsledcích, kterých dosáhli pro jiné výrobce zdravotnických prostředků.

Naplánujte si s poradenskou společností úvodní konzultaci:

Naplánujte si schůzku s poradenskou společností a proberte s ní své konkrétní potřeby a požadavky. To vám pomůže posoudit, jak rozumí vašemu výrobku a jak jsou schopni přizpůsobit své služby vašim jedinečným podmínkám.

Vyjednejte rozsah služeb a výstupů:

Jasně definujte rozsah služeb, které bude poradenská společnost poskytovat, a očekávané výstupy. Tím zajistíte, že očekávání budou sladěna a že se konzultant zaváže splnit vaše konkrétní potřeby.

Podepište jasnou a komplexní smlouvu:

Jakmile si vyberete poradenskou společnost, pečlivě si prostudujte a podepište podrobnou smlouvu, která popisuje rozsah práce, poplatky, výstupy, časový harmonogram a postupy řešení sporů.

Zavedení jasných komunikačních kanálů:

Udržujte otevřenou a pravidelnou komunikaci s poradenskou společností po celou dobu procesu certifikace. Jakékoli obavy nebo dotazy řešte neprodleně, abyste zajistili hladký průběh projektu.

Vyhledávejte průběžnou podporu a poradenství:

I po získání certifikace je vhodné pokračovat ve spolupráci s poradenskou společností, která poskytuje průběžnou podporu a poradenství v oblasti dodržování předpisů. To vám pomůže udržet si přehled o nejnovějších regulačních změnách a zachovat soulad s vyvíjejícími se standardy.

Přehled asociací a klastrů v leteckém průmyslu

Zkušebny letecké techniky

Slouží k provádění zkoušek letadel, měření na letadlech (ve smyslu letové zkušebny) nebo zkoušky leteckých motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení (letadlových celků). Pokud mají být výsledky zkoušek použity pro průkaz, zda dosažené výsledky (zkoušená výkonnost nebo vlastnosti) splňují požadavky zadavatele nebo technickou specifikaci, je nezbytné příslušné oprávnění takové zkušebny.

Oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky jsou určená pro subjekty (právnické nebo fyzické osoby), provádějící měření na letadlech (ve smyslu letové zkušebny) nebo zkoušky leteckých motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení (letadlových celků).

Typickým příkladem držitele oprávnění je samostatná zkušebna bez vazby na schválenou projekční organizaci (EASA DOA či projekční organizaci s národním oprávněním), provozovaná pro komerční účely (externí zákazníky), případně organizace, která je držitelem oprávnění EASA DOA nebo národního oprávnění k projektování, se zkušebnou, která slouží nejenom pro vlastní potřebu, ale také pro komerční účely (externí zákazníky). Více informací na stránkách Úřadu pro civilní letectví.

Seznam držitelů národních oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky Postupů CAA-TI-012-n/99

Certifikační orgány

Hlavní certifikační autoritou v oblastech designu a výroby letecké techniky je Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Aviation Safety Agency; EASA), která zastřešuje síť národních certifikačních autorit. V České republice je národní autoritou Úřad pro civilní letectví (ÚCL). ÚCL, správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu dopravy, je letecký úřad ustanovený ve shodě s Chicagskou úmluvou o civilním letectví (ICAO).

 

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (European Aviation Safety Agency; EASA)

 • odpovídá za vytváření a provádění předpisů a norem v oblasti bezpečnosti letectví, které platí pro všechny členské státy EU;
 • je zodpovědná za dohled nad certifikací letadel a leteckých výrobků, jako jsou motory a avionika;
 • vydává licence a osvědčení pilotům, řídícím letového provozu a pracovníkům údržby;
 • spolupracuje s vnitrostátními leteckými úřady v členských státech EU, aby zajistila důsledné prosazování bezpečnostních předpisů;
 • úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO) na vývoji a harmonizaci mezinárodních bezpečnostních norem v oblasti letectví;
 • poskytuje technické odborné znalosti a poradenství Evropské komisi, vnitrostátním leteckým úřadům a zúčastněným stranám v odvětví;
 • je financována z příspěvků členských států EU a také z poplatků, které platí zúčastněné strany leteckého průmyslu za služby, jako je certifikace a vydávání licencí;
 • navázala partnerství s dalšími mezinárodními organizacemi, jako je Federální úřad pro letectví (FAA) ve Spojených státech, s cílem podpořit globální bezpečnost letectví.

Agentura EASA hraje zásadní roli při zajišťování bezpečnosti leteckého průmyslu v EU. Její předpisy a normy pomáhají udržovat vysokou úroveň bezpečnosti cestujících, členů posádek a provozovatelů letadel a pomáhá činit letectví nejbezpečnějším dopravním prostředkem.

 

Úřad pro civilní letectví (ÚCL)

V České republice je ÚCL odpovědný za dohled nad civilním letectvím, licencování pilotů a certifikaci letadel a leteckého technického vybavení. Jeho hlavním úkolem je zajistit bezpečnost civilního letectví a koordinovat činnost všech subjektů působících v této oblasti.

Činnost úřadu se dělí na správní a bezpečnostní sekci, technickou sekci, letovou sekci a sekci provozní. Každá z těchto sekcí má specifické úkoly a odpovědnosti v rámci dohledu a regulace v oblasti civilního letectví.

 

Seznamy certifikačních společností pro AS9100 a NADCAP

AS9100 – Seznam certifikačních autorit, které mají oprávnění provádět audit pro certifikaci systému managementu kvality v souladu se standardem AS9100, může být v každé zemi jiný. Nicméně, následující seznam uvádí některé z nejvýznamnějších certifikačních autorit, které jsou akreditovány pro provádění auditů AS9100 a jsou uznávány v mnoha zemích:

 • DNV GL Business Assurance
 • Bureau Veritas Certification
 • TÜV SÜD
 • SGS
 • Intertek
 • Lloyd’s Register
 • BSI Group
 • DEKRA Certification

NADCAP – následující seznam uvádí některé z nejvýznamnějších certifikačních autorit, které jsou akreditovány pro provádění auditů NADCAP:

 • PRI (Performance Review Institute)
 • TUV Rheinland
 • DNV GL Business Assurance
 • Intertek
 • SGS
 • Bureau Veritas
 • DEKRA

Vzdělávání

Kurz Certifikace a letecké způsobilosticeloživotní vzdělávání

Letecký ústav VUT v Brně

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně

Střední škola letecká

 • Kurzy pro získání licence AML – PART 66, L1 – ICAO a další kurzy pro rozšíření znalostí v oblasti výpočetní techniky, letecké legislativy, letecké angličtiny, lidských činitelů a dalších – https://www.ssletecka.com/?page_id=1280

Úřad pro civilní letectví

Zobrazit kalendář kurzů

Máte dotaz, nebo nějaký námět?

Spojte se s námi!